تبلیغات تبلیغات
۹۲/۰۴/۱۷ حسان...مدیر

 قرآن2 ساعت
معارف اسلامی
2 ساعت
زبان وادبیات فارسی
4 ساعت
زبان عربی
2 ساعت
زبان خارجی
2 ساعت
علوم تجربی
3 ساعت
ریاضیات
4 ساعت
تربیت بدنی و سلامت
2 ساعت
مطالعات اجتماعی
3 ساعت
فرهنگ و هنر
2 ساعت
کار وفناوری
2 ساعت
تفکر وسبک زندگی
2 ساعت
در مجموع30 ساعت
 ایول پنج شنبه هاتعطیلیم

ادامه مطلب

صفحات سايت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »